logotyp
Login

Metody a postupy AAK

Při budování podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů je třeba využívat všech schopností uživatele. Zásadou je vždy to, aby způsob dorozumívání byl co nejpřirozenější, jak je to jen v dané situaci možné. Alternativní komunikace tedy využívá například:

Systémy bez pomůcek

  • cílené pohledy očí, mimika
  • gesta, gestikulace, manuální znaky (např.jazykový program Makaton)

Povaha postižení u mnoha typů komunikačních obtíží vede k tomu, že postižený je více odkázán na zrak a kinestetické vnímání, protože způsob přenosu u mluveného slova je chvilkový, a tedy obtížně zachytitelný, a tak gesto poskytuje doprovodnou vizuální informaci. Jde vlastně o spojení řeči s pohybem - zrakové, hmatové a pohybové podněty, které vznikají při řeči a současném provádění gest či znaků, jsou důležité pro vytváření percepčně motorických paměťových stop. Gesta se tedy také využívají jako pomoc při vybavování slov – je to vlastně technika nápovědy při podpoře paměti pro vybavování či spojováníslov ve větě.

Gesta či znaky je také možné využít bezprostředně v situacích, které jsou pro dítě aktuálně zajímavé – to je velmi důležité zvláště u dětí s mentálním postižením a s poruchami pozornosti. Výhodou je i možnost dorozumívání na větší vzdálenost, jsou kdykoliv k dispozici bez zdlouhavého hledání či listování.

Systémy s pomůckami

Předměty

trojrozměrné symboly, se kterými je možno manipulovat, mají hmatovou strukturu a jsou snadno rozpoznatelné. Jsou vhodné u velmi malých dětí (hmatové symboly a významy vnímá už sedmiměsíční dítě), pro osoby se zrakovým postižením, s kombinací smyslového postižení či u osob s těžkým kognitivním postižením. Nevýhodou je, že nemohou reprezentovat abstraktní slova, překrývá se také pojmenování předmětu a související činnost( lžička – symbolizuje lžičku samotnou i pojem jíst).

Fotografie

mohou znázornit předměty, činnosti, osoby, místa, činnosti. Fotografie je tedy nejrealističtější dvojrozměrné znázornění, je srozumitelnější a ”čitelnější” než obrázek či grafický symbol. Fotografie jsou často předstupněm pro abstraktnější symbolické systémy. Fotografie je také velmi motivující – dítě vidí konkrétní, ”své” osoby, jsou zobrazeny jeho vlastní zážitky.

Systémy grafických symbolů (např. PCS, Bliss,piktogramy)

Pro potřeby nemluvících byly navrženy různé typy grafických symbolů, černobílých či barevných. Některé se původně využívaly (a mohou využívat i nyní) pro výuku čtení u dětí s postižením. Grafické symboly dětem také pomáhají pochopit strukturu prostředí, sled činností v čase, stavbu věty, jsou výhodné i pro možnost vyjádření abstraktních jazykových pojmů. Je důležité uvědomit si, že není vždy jednoznačný vztah mezi rozeznáním obrázku/symbolu podle pojmenování a schopností využít ho pro komunikaci - i osoba, která podle názvu neidentifikuje pojem na obrázku, může být schopná přiřadit obrázek k předmětu a naučit se pomocí obrázku o tento předmět požádat.

Komunikační tabulky

Symboly se pro potřeby nemluvící osoby sestavují do komunikačních tabulek. Forma komunikační tabulky vychází z potřeb uživatele: organizace symbolů v ploše, případně v prostoru je založena na pohybových a zrakových možnostech uživatele(velikost tabulky, velikost a umístění symbolů, barevný kontrast), a zohledňuje také jazykové potřeby. Vybraný symbol pak nemluvící osoba indikuje ukázáním prstem, pěstí, pohledem, světelným paprskem umístěným na hlavě atd., podle svých motorických možností. Uživatel by měl být vtažen do procesu výběru slovní zásoby a uspořádání tabulky tak, aby byla zajímavá (i pro jeho vrstevníky), odrážela osobnost, zájmy a věk uživatele. Podstatné je zajistit rozšiřování slovní zásoby - tvorba tabulky je pokračující proces a nová slovní zásoba musí být dostupná podle měnící se komunikační situace. Uživatel musí také umět o tabulku ožádat.

Písmena a psaná slova

Pro nemluvící osoby je velmi výhodné, pokud se mohou vyjadřovat pomocí písma, protože možnosti komunikace jsou pak pro ně mnohem širší než při práci s jakkoliv dobře předpřipravenou sadou symbolů. Pro budování budoucí „nezávislé” komunikace je důležité začít co nejdříve budovat schopnost rozpoznat písmena a tištěná slova – zpočátku se kombinují s obrázkovými symboly. Tabulky mohou postupně obsahovat i samostatná písmena, slova, věty a číslice.

Technické pomůcky s hlasovým výstupem

jsou to pomůcky jednoúčelové (dedicated), využívané pouze pro komunikaci. Mohou to být jednoduché pomůcky s tištěným a/nebo hlasovým výstupem s omezeným počtem vzkazů či přístroje s klávesnicí a/nebo displejem, kdy sdělení jsou označena obrázky, fotografiemi, symboly,nápisem. Hlasový výstup může být. formou syntetické řeči nebo digitalizované řeči (lidská řeč nahraná na pomůcku)

Počítače

Počítač musí být vybaven speciálním softwarem. Výhodou je možnost současného využití počítače např. pro výuku, je také snazší případně změnit systém podle individuálních potřeb uživatele. Vhodnější je přenosný počítač. Pro jednoúčelová zařízení i počítač je důležitá fyzická přístupnost pro uživatele

Je třeba si uvědomit, že technické pomůcky samy o sobě neposkytují jednoduché řešení všech problémů v komunikaci, podstatné je, jak se využívají. Uživatel by měl mít z praktických důvodů přístup jak k technickým, tak k netechnickým pomůckám tak, aby mohl reagovat v různých komunikačních situacích.

Komunikační pas

Komunikační pasKomunikační pas obsahuje údaje, které člověk s těžkou poruchou komunikace může potřebovat při pobytu v nemocnici. Vhodný může být také pro cizince, kteří dostatečně nerozumí českému jazyku, ale potřebují sdělit o sobě důležité informace (lékaři, sestrám apod). Podpora pomocí symbolů je důležitá pro člověka, který má obtíže se čtením - pomohou mu snáze najít tu část, na kterou chce upozornit. Komunikační pas vznikl díky firmě Widgit (symboly) a organizaci 'Sarah Stancer A&E Sister (2009) Royal Berkshire NHS Foundation Trust' ve Velké Británii.

Komunikační pas ke stažení

Komunikační pas k tiskuKomunikační pas k tisku

OBJEDNAT SE DO SPC
<p>OBJEDNAT SE DO SPC</p>
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Objednávky - online
stranka-objednani-do-spc-54 stranka-objednani-v-spc-54
Objednávky - online
stranka-e-shop-96 https://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-e-shop-96
Přihlášky - online
 top-prihlasky-online-55

SPC pro děti a mládež s vadami řeči s.r.o.
Jivenská 1066/7,
140 00 Praha 4 Telefon : +420 222 518 280
spcvadyreci@seznam.cz
Preferujeme emailový kontakt, telefony nemůžeme vždy vyřizovat(vyšetřování, návštěvy škol apod.)
Popis cesty zde
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Facebook SPC alternativnikomunikace.cz
Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home SPC pro děti s vadami řeči
Nákupní košík

Created by © 2009 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign